Karate- und Kobujutsu Sommercamp des Ryukyu Bujutsu Kenkyu Doyukai auf Okinawa (Japan) vom 19. bis 28. Juli 2014